หน้าแรก

   โรงเรียนบ้านกงกะยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านกงกะยาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่เขตบริการ 5 หมู่บ้าน คือ

  1. หมู่ที่ 4 บ้านกงกะยาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  2. หมู่ที่ 9 บ้านโคกน้อย ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  3. หมู่ที่ 10 บ้านโนนจั่น ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  4. หมู่ที่ 14 บ้านหนองป่าพง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  5. หมู่ที่ 15 บ้านโป่งตาโป้ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

   โรงเรียนบ้านกงกะยางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 96 คน มีครู 8 คน ผู้บริหาร 1 คน