หน้าแรก

   โรงเรียนบ้านกงกะยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านกงกะยาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่เขตบริการ 5 หมู่บ้าน คือ

 1. หมู่ที่ 4 บ้านกงกะยาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 2. หมู่ที่ 9 บ้านโคกน้อย ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 3. หมู่ที่ 10 บ้านโนนจั่น ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 4. หมู่ที่ 14 บ้านหนองป่าพง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 5. หมู่ที่ 15 บ้านโป่งตาโป้ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

   โรงเรียนบ้านกงกะยางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 95 คน มีครู 8 คน ผู้บริหาร 1 คน

รู้จักอาเซียน...

เนการา บรูไน ดารุสซาลาม
(Negara Brunei Darussalam)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงบันดาร์เสวีเบกาวัน
พื้นที่: 5,765ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 422,000 คน
ภาษา: มาเลเซีย
GDP: 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 28,340 เหรียญสหรัฐ
GDP Growth: ร้อยละ 0.5
ความหมายของธงชาติ

"บรูไนดารุสซาลาม" (แปลว่า นครแห่งสันติสุข) ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน

 • พื้นธงสีเหลือง หมายถึงกษัตริย์ (ธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง)
 • สีขาวและสีดำ หมายถึงมุขมนตรีของประเทศบรูไน

การค้าระหว่างไทย – บรูไน (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. – ธ.ค.) : 227 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปบรูไน ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ยาง ปูนซีเมนต์ เครื่องประดับ หม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เซรามิก อัญมณีและเครื่องประดับ และอาหารสัตว์เลี้ยง
 • สินค้านำเข้าหลักจากบรูไน ได้แก่ น้ำมันดิบ (ร้อยละ 83) และเคมีภัณฑ์ ลวด และสายเคเบิล เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของบรูไน (2009) ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของบรูไน (2009) ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ไทย

โอกาส
 1. มีกำลังการซื้อสูง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของภาคที่มิใช่น้ำมัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีก และการค้าส่ง การก่อสร้าง และการขนส่งคมนาคมจะเป็นตัวส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลได้มีการผลักดันให้มีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น
 2. สินค้าที่สำคัญที่บรูไนมีความต้องการสูงเพื่อใช้ในการบริโภคและอุตสาหกรรมคือเกลือ เนื่องจากยังไม่มีการผลิตในประเทศ
 3. บรูไนพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

อุปสรรค
 1. ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าของบรูไนมีความลำบาก โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุน การนำเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ ซึ่งขนส่ง/ขนถ่ายสินค้าที่สิงคโปร์ก่อนทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง
 2. มีข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารเคร่งครัดมาก ต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ซึ่งกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา ฯลฯ ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของ บรูไนก่อน จึงจะสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายได้ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการส่งออกสินค้าอาหารไปยังบรูไน
ข้อควรรู้
 1. ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ มีระยะเวลาอยู่ในบรูไนฯได้ 2 สัปดาห์
 2. ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
 3. การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
 4. การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
 5. จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
 6. สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง
Visitors: 8,019